Brandkrav

Brandværnsforanstaltninger i sommerhusbebyggelse.
Ved besigtigelse i forskellige sommerhusudstykninger er det konstateret, at mange af vejene er ufremkommelige for brandvæsenets udrykningskøretøjer på grund af nedhængende grene m.v..

Af hensyn til en hurtig og sikker fremføring af brandvæsenets køretøjer i tilfælde af brand, skal brandvæsenet anmode grundejerforeningen om at foranledige nedhængende grene m.v. beskåret.
Det drejer sig om liv og ejendom, og tiden er kostbar i den forbindelse.
Det nødvendige areal, der skal være tilstede skal i bredden være på mindst 2,80 m og 3,40 m i højden.
Angående sammenhobning af kvas i skel er det brandvæsenets opfattelse at disse sammenhobninger af kvas er meget brandfarlig. I medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse n. 303 af 7 juni 1984 § 5, må afbrænding af bål (herunder grill) ikke finde sted nærmere naboskel end 30 m.

Endvidere skal brandvæsenet anmode grundejerforeningerne om at foranledige de i Justitsministeriets cirkulære af 5. august 1965 foranstaltninger gennemført.

Cirkulæret gengives herunder:

CIS nr 11771 af 05/08/1965 (Gældende)

Cirkulæreskrivelse om brandværnsforanstaltninger i sommerhusbebyggelser i plantager og lignende områder.
Man skal herved anmode brandmyndighederne om at søge gennemført egnede foranstaltninger til begrænsning af den brandfare, der er forbundet med sommerhuses placering i plantager, på lyngklædte arealer eller lignende steder.
Som egnede foranstaltninger, der bør gennemføres efter forhandling med vedkommende grundejerforeninger eller andre interesserede, og som må afpasses efter de lokale forhold, skal man pege på følgende:
1. Anbringelse af iøjnefaldende steder i området og i hvert hus af opslag med oplysning om brandfaren, om reglerne vedrørende tobaksrygning og afbrændning af bål, om hvilke forholdsregler, der bør tages i tilfælde af brand, samt om placeringen af slukningsredskaber.
2. Opstilling af affaldsbeholdere af jern, således at ophobning af løst affald undgås.
3. Anskaffelse af brandpiskere og i større sommerhusområder af håndsprøjtebatterier efter nærmere anvisning af brandmyndigheden. Om anskaffelsen af slukningsredskaber bør der optages bemærkning i brandvedtægten.
4. Instruktion af beboerne og eventuelle tilsynsførende med sommerhusene i anvendelsen af de slukningsredskaber, der der placeret i området.
5. Tilvejebringelse af muligheder for alarmering af brandvæsenet.